RadioLab 4

Výpočetní systém pro analýzu a vizualizaci šíření rádiových signálů nad zemským povrchem.


Jedná se o inženýrský systém pro řešení úloh při analýze a návrhu radiokomunikačních systémů jako je analýza terénního profilu, výpočet útlumů šíření signálu, výpočet rádiové viditelnosti, radarové dohlednosti a výpočet plošného rozložení intenzity elektromagnetického pole. Vedle výpočetních aplikací obsahuje RadioLab 4 databázové aplikace pro organizaci dat vysílačů, mikrovlnných spojů a geografických objektů, mapový GIS systém pro zobrazení výsledků výpočtů a řadu nástrojů pro zefektivnění práce.

Informační leták ke stažení

Profil

Nástroj pro vizualizaci šíření rádiových signálů nad terénním profilem. Umožňuje zobrazení terénního profilu, místa vysílače a přijímače (stanice), paprsku signálu včetně Fresnelovy zóny.

Mapa 2D

GIS mapový systém zobrazuje rádiové objekty (stanoviště, vysílače, ..) a výsledky výpočtů (diagramy viditelnosti a pokrytí,...) na podkladu digitálních rastrových nebo vektorových map.

TxBase

Databáze vysílačů - databázová aplikace pro správu dat stanovišť a vysílačů s detailním popisem anténních diagramů.

HopBase

Databáze skoků - databázová aplikace pro správu dat mikrovlnných skoků s možností výpočtu základní úrovňové rozvahy.

GeoBase

Databáze geografických elementů - databázová aplikace pro ukládání a správu dat geografického charakteru – bodů a polygonů.

Pokrytí

Aplikace je určena pro plošné výpočty kritérií šíření signálu zadaného vysílače. Výstupem jednotlivých úloh je rádiová viditelnost, hodnoty intenzity elmag. pole, plocha ohraničená obzorovou křivkou, ale i speciální statistiky šíření jako např. procentuální zakrytí Fresnelovy zóny.

Sítě

Aplikace Sítě umožňuje provádět výpočty plošného rozložení intenzity elmag. pole pro zadanou síť vysílačů.

Záznam

Nastavení

Barevné stupnice

Datalyzer

Prohlížeč

DiagDiff

Převodník


Profil

Nástroj pro vizualizaci šíření rádiových signálů nad terénním profilem.

Základní vlastnosti a možnosti:

 • definice a editace zadání profilu s možností využití všech aplikací, které poskytují souřadnice bodu (Databáze vysílačů, Databáze geografických prvků, Mapa a další)
 • zobrazení profilu, detail, zobrazení příčného profilu, zobrazení morfologie
 • zobrazení paprsku, Fresnelovy zóny (i vyšších řádů), úhlu hlavního laloku antén
 • zobrazení paprsku s Fresnelovou zónou v mapě, synchronizace kurzorů mezi profilem a mapou
 • analýza a zobrazení odrazů a vícecestného šíření
 • výpočet statistik profilu, útlumu šířením a útlumu překážkou pro kmitočty od 30 MHz do 150 GHz
 • možnost manuálního zadání překážek pro reprezentaci objektů, které nejsou v datech modelu terénu ani morfologie, výpočty útlumů nad těmito překážkami
 • výpočet hodnot intenzity signálu pro všechny implementované modely šíření
 • přenesení obrázku profilu do MS Excelu pro následnou úpravu a tisk
 • uložení definice profilu do souboru

Mapa 2D

Mapa 2D

Mapa 2D

GIS mapový systém umožňuje zobrazení rádiových objektů (stanoviště, vysílače, skoky,...) a výsledků výpočtů (diagramy viditelnosti a pokrytí,...) na podkladu digitálních rastrových nebo vektorových map, možnost zobrazení výškopisu a morfologie jako podkladové vrstvy.

Další možnosti a vlastnosti:

 • instalace a konfigurace obecných mapových dat, podpora mapových projekcí S42 (3. pás nebo 4. pás), JTSK, UTM
 • řízení atributů jednotlivých vrstev a skupin vrstev mapových dat, zobrazení atributů mapových objektů (vektorová data)
 • strom rádiových objektů reprezentujících stanoviště, skoky, diagramy apod., včetně seznamu položek pro snadnou navigaci v datech, možnost nezávislého zapínání a vypínání zobrazení jednotlivých položek
 • zobrazení plošných dat výškopisu a dat morfologie, ‘3D’ zobrazení dat výškopisu
 • definice a změna měřítka, zobrazení výřezu a detailu, měření vzdálenosti a azimutu
 • zaměření zadaného bodu ve zvoleném souřadnicovém systému, přepočty souřadnic
 • zobrazení hodnoty dat nad pozicí ukazatele myši pro zvolený diagram
 • zobrazení hodnoty nadmořské výšky z dat DEM pro bod vymezený ukazatelem myši
 • přenesení obrázku do MS Excelu pro následný tisk

TxBase

Databáze vysílačů - databázová aplikace pro správu dat stanovišť a vysílačů. Datový záznam může obsahovat data stanoviště nebo data generického vysílače, tedy vysílače s definovaným kmitočtem, výkonem a horizontálním a vertikálním vyzařovacím diagramem. Signálové parametry obsahují informace o šířce kanálu.

Další možnosti a vlastnosti:

 • hlavní a testovací databáze, možnost připojení sdílené databáze na síťovém serveru
 • transakční zpracování editací
 • zadání horizontálního anténního diagramu tabulkou nebo šablonami HCM
 • zadání vertikálního anténního diagramu tabulkou, parametry anténního systému nebo šablonami HCM
 • možnost organizace/filtrace dle parametru Skupina
 • funkce třídění, vyhledávání a filtrace podle libovolné kombinace parametrů
 • možnost zadání/editace stanoviště pomocí mapy nebo jiných aplikací RadioLab
 • evidence uživatele a okamžiku poslední změny v datech
 • zobrazení vybraných stanovišť v mapě
 • možnost přímého přenesení zvoleného záznamu (popř. více záznamů) do dalších aplikací jako např. Pokrytí a Sítě.
TxBase

TxBase

HopBase

HopBase

Databáze skoků - databázová aplikace pro správu dat mikrovlnných skoků s možností výpočtu základní úrovňové rozvahy. Obsahuje databáze antén a zařízení se všemi potřebnými parametry pro výpočet signálové bilance skoku.

Další možnosti a vlastnosti:

 • možnost výběru databáze (hlavní a testovací), možnost připojení sdílené databáze na síťovém serveru
 • transakční zpracování editací
 • databáze antén a zařízení
 • možnost organizace/filtrace dle parametru Skupina
 • funkce třídění, vyhledávání a filtrace podle libovolné kombinace parametrů
 • evidence uživatele a okamžiku poslední změny v datech
 • zobrazení vybraných skoků v mapě
 • zobrazení profilu zvoleného skoku

GeoBase

Databázová aplikace pro ukládání a správu dat geografického charakteru – bodů a polygonů pro reprezentaci prostorových dat. Body mohou obsahovat uživatelem definovanou hodnotu, která může reprezentovat hodnotu signálu, hodnotu naměřenou, prahovou, referenční apod.

Základní vlastnosti a možnosti:

 • organizace dat ve stromové struktuře
 • zobrazení entit uzlu nebo celého podstromu, zobrazení v mapovém systému RadioLab
 • definice atributů pro zobrazení jednotlivých elementů nebo celých uzlů
 • sdílení atributů zobrazení nadřazených uzlů
 • import dat allotmentů, IMP souborů a generických dat v textovém formátu
 • možnost přenesení zvoleného bodu do cílové aplikace
 • zobrazení uživatelem definovaných hodnot pomocí barevných stupnic
GeoBase

Analýza pokrytí a viditelnosti

Pokrytí

Viditelnost

Radarová dohlednost

Aplikace je určena pro plošné výpočty kritérií šíření signálu zadaného vysílače. Obsahuje jednotlivé úlohy, jejichž výstupem je rádiová viditelnost, hodnoty intenzity elmag. pole, plocha ohraničená obzorovou křivkou, ale i speciální statistiky šíření jako např. procentuální zakrytí Fresnelovy zóny.

Aplikace Pokrytí obsahuje tyto jednotlivé úlohy:

 • výpočet plošného pokrytí

  Pro zadané parametry vysílače (místo a výška vysílací antény, vyzařovací diagramy, kmitočet a výkon) je vypočten diagram plošného rozložení intenzity elmag. pole. Diagram lze uložit do souboru, zobrazit na Mapě 2D nebo přenést do jiné aplikace RadioLab. Výpočet lze provést v okolí vysílače nebo v okolí libovolného jiného bodu. K dispozici je řada implementovaných modelů šíření. Algoritmy jsou určené zejména pro analogovou a digitální televizi, rozhlas a mobilní služby.

 • výpočet viditelnosti

  Pro zadané místo a výšky vysílací a přijímací antény je vypočten kruhový popř. sektorový diagram rádiové viditelnosti. Výpočet lze provést v okolí vysílače nebo libovolného jiného bodu. Vypočtený diagram lze uložit nebo zobrazit v mapovém systému RadioLab. Skládáním více diagramů lze řešit úlohy typu nalezení míst, která jsou nebo nejsou současně viditelná z více stanovišť.

 • výpočet křivky horizontu

  Pro zadané místo a výšky vysílací a přijímací antény je vypočtena křivka horizontu v rámci zadané maximální vzdálenosti.

 • výpočet radarové dohlednosti

  Výsledkem výpočtu radarové dohlednosti je sada křivek pro jednotlivé zadané letové hladiny, představující maximální dohlednost pro tyto hladiny.


Sítě

Aplikace Sítě umožňuje provádět výpočty plošného rozložení intenzity elmag. pole pro zadanou síť vysílačů. Na rozdíl od aplikace Pokrytí, poskytující detailní možnosti manuálního zadání parametrů jednoho vysílače, Sítě umožňují hromadný výpočet nad sadou vysílačů načtenou z aplikace TxBase.

Možnosti aplikací Pokrytí a Sítě:

 • výpočet v kruhovém okolí vysílače, v okolí zadaného bodu nebo v oblasti omezené minimální intenzitou
 • výpočet s anténními diagramy tak jak jsou definovány v TxBase
 • zadání kroku a přesnosti diagramu
 • zadání modelu šíření a křivek šíření
 • zadání parametrů přijímače
 • definice barev mapování vypočtených úrovní signálu při zobrazení a dalších atributů zobrazení
 • možnost uložení vypočtených diagramů do souborů nebo jejich přenesení do dalších aplikací platformy RadioLab 4
GeoBase