Vyhodnocení pokrytí

Výpočetní systém pro vyhodnocení plochy administrativních celků pokryté nadprahovým nerušeným signálem ze sítí vysílačů TV, FM, DVB-T a T-DAB.


Základem výpočtu je vyhodnocení plochy jednotlivých zvolených administrativních celků (typicky základních sídelních jednotek) pokryté nerušeným nadprahovým signálem. Vyhodnocení pokrytí je prováděno nad daty modelu hustoty osídlení. Výsledkem výpočtu je procento pokryté plochy popř. procento rušené plochy pro daný administrativní celek. Počet obyvatel zásobených signálem je proporcionální pokryté ploše tohoto elementárního administrativního celku.

Základní vlastnosti

Přenos diagramů

V systému RadioLab 4 mohou být výsledky výpočtů z aplikací Pokrytí, Sítě, Sítě SFN (diagramy signálu, rastry sítí apod.) přímo přeneseny do Vyhodnocení pokrytí a následně zpracovány.

Administrativní data

Výpočty jsou prováděny nad daty Českého statistického úřadu obsahující polygony administrativního členění až do úrovně základních sídelních jednotek popř. volebních sčítacích obvodů spolu s údaji o počtu obyvatel.

Výpočty

Vyhodnocení plochy vybraných administrativních celků pokryté nadprahovým nerušeným signálem a počtu obyvatel pokrytých signálem. Výsledky pro nadřazené celky jsou získány vysčítáním pokryté plochy / pokrytých obyvatel základních admin. celků,

Kriteria pokrytí obyvatel

První je kriterium proporcionální (procento pokryté plochy x počet obyvatel admin. celku). Druhé (QoS) definuje procento pokryté plochy nutné pro splnění služby pokrytí, pokryti jsou buď všichni nebo žádní obyvatelé.

Použití morfologie

Vyhodnocují se jen ty body rastru uvnitř zvolených administrativních celků, jejichž morfologie souhlasí s vybranými kategoriemi v nastavení. Prakticky toto znamená, že se provádí vyhodnocení pouze tam, kde se vyskytuje zástavba.

Násobnost pokrytí

Násobnost pokrytí je vyhodnocována pro jakýkoliv vstup (vysílače, rastry, sítě), typická je úloha analýzy násobného pokrytí mezi jednotlivými sítěmi, tedy procento obyvatelstva, které může přijímat současně jednu, dvě nebo více zadaných sítí.

Skupiny vysílačů

Pro potřeby vyhodnocení násobného pokrytí je možno každému vstupnímu zdroji signálu (vysílače, rastry, sítě) přiřadit skupinu, do které patří.

Uložení výsledků

Vypočtené výsledky se ukládají do souboru ve formátu XML. Takto uložená data lze dále zpracovávat v systému Vyhodnocení rozdílu pokrytí.

Zobrazení výsledků

Vypočtené výsledky mohou být zobrazeny jako polygony nebo body v Mapě 2D, přičemž lze jednotlivé položky klasifikovat do několika kategorií a odlišit atributy zobrazení.


Koncepce systému Vyhodnocení pokrytí

Vstupem pro vyhodnocení mohou být diagramy signálu vypočtené, případně uložené do souborů ve formátech systémů RadioLab 3.x a RadioLab 4, uložená úloha pokrytí analogové nebo digitální sítě vypočtená v systému Sítě SFN nebo rastr sítě vypočtený a uložený v systému Vyhodnocení rozdílů sítí (NetDiff). Výpočty jsou prováděny nad daty Českého statistického úřadu obsahující polygony administrativního členění až do úrovně základních sídelních jednotek spolu s údaji o počtu obyvatel. Výsledky výpočtů pokrytí obyvatelstva respektují různou hustotu osídlení ve městech a poskytují rovněž kvalitní podklady k posouzení efektivnosti využití kmitočtů pokrývajících nebo dokrývajících zastavěné oblasti. Systém poskytuje výsledky v tabelární podobě a v podobě grafické zobrazené v mapovém systému.

Zadání vstupních zdrojů signálu

Do Vyhodnocení pokrytí lze přímo přenést polární i rastrové diagramy vytvořené v aplikacích Pokrytí, Sítě, Sítě SFN a dalších. Například ze Sítí SFN má smysl přenést:

  • diagram signálu užitečných vysílačů
  • rastry jednofrekvenčních sítí
  • finální rastr

Jako zdroje signálu lze načíst také diagramy uložené v souborech.

Vstupní zdroje signálu
Administrace

Zadání administrativních dat

Před spuštěním výpočtu je třeba vybrat administrativní jednotky, pro které se bude vyhodnocovat plocha pokrytá nadprahovým signálem.

Výsledky výpočtu

Systém poskytuje výsledky v tabelární podobě a v podobě grafické zobrazené v mapovém systému. Tabulka výsledků obsahuje seznam zvolených administrací spolu s vypočtenými hodnotami pokryté a rušené plochy a pokrytého popř. rušeného počtu obyvatel. Výsledky lze agregovat pro nadřazené administrativní celky. Grafický výstup umožňuje zobrazení polygonů nebo definičních bodů zvolených administrativních celků klasifikovaných do uživatelem definovaných kategorií.

Výsledky
Výsledky v mapě