Analyzátor obsazenosti spektra

Výpočetní systém určený pro analýzu signálových poměrů (intenzita pole od jednotlivých vysílačů, sumární rušící signál) na definované sadě bodů.


Základním výstupem je diagram obsazenosti spektra. Vedle zobrazení intenzity signálu pro zvolený bod systém nabízí vyhodnocení statistiky přes všechny zadané body (minimální a maximální hodnoty) a zobrazení sumárního rušícího signálu (nuisance field).

Základní vlastnosti

Automatizované i manuální načtení vysílačů

Při automatizovaném vyhledávání vysílačů jsou dotazovány všechny aktivní datové zdroje. Manuální načtení umožňuje ruční modifikaci seznamu.

Optimalizace načítání vysílačů

Aplikací podmínky na vzdálenost, efektivní výšku, ERP a minimální úroveň intenzity lze snížit výpočetní náročnost úlohy eliminací irelevantních zdrojů signálu.

Výpočty

Pro zadané souřadnice, vysílače a parametry je vyhodnocena intenzita signálu, statistiky přes všechny zadané body a vypočten sumární rušící signál (nuisance field).

Vizualizace výsledků

Grafické znázornění spektra ve vybraném bodě souřadnicového rastru, zobrazení výsledků výpočtů v mapě a zobrazení terénního profilu pomocí aplikací RadioLab 4.

Uložení vypočtené úlohy

Soubor s uloženou úlohou obsahuje souřadnicový rastr, seznam odkazů na objekty vysílačů, parametry výpočtu, vypočtené intenzity signálu a vypočtené hodnoty rušivého pole.

Spolupráce s RadioBase

Pro automatizované získání dat vysílačů Analyzátor obsazenosti spektra používá datový subsystém RadioBase 3.


Koncepce systému Analyzátor spektra

Vstupem pro analýzu spektra je sada bodů, parametry výpočtu a množina zdrojů signálu. Základním výstupem je diagram obsazenosti spektra.

Hlavní bloky výpočtů typické úlohy:

  • Definice bodů pro vyhodnocení
  • Nalezení potenciálně relevantních zdrojů signálu
  • Výpočet intenzity signálu
  • Výpočet sumárního rušení

Definice bodů pro vyhodnocení

K sestavení množiny bodů lze použít několik způsobů:

  • manuální přidání jednoho bodu
  • vytvoření sady bodů - rastru - s daným krokem a tvarem (kruh, polygon)
  • importem uložené úlohy z programu BAnalyser (RadioLab 3)
Body
Vysílače

Nalezení potenciálně relevantních zdrojů signálu

Může být automatické, kdy lze použít všechny dostupné objekty, případně omezené podmínkou na vzdálenost, efektivní výšku, ERP a minimální úroveň intenzity, nebo manuální, umožňující ruční modifikaci seznamu vysílačů odebráním či přidáním objektů z dostupných zdrojů. Pro automatizované získání dat vysílačů se používá datový subsystém RadioBase 3.

Výpočet intenzity signálu

Pro zadané souřadnice, vysílače a parametry je vyhodnocena intenzita signálu. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce a sloupcovém diagramu. Je-li požadováno, vyhodnotí se statistiky přes všechny zadané body.

Výpočet sumárního rušení

Na základě vyhodnocení intenzity rušícího signálu jsou vyřazeny podprahové zdroje rušení, typicky např. vysílače malého výkonu ve větší vzdálenosti. Výsledky výpočtů budou bez provedení redukce prakticky shodné, dimenze úlohy se však zmenší minimálně o řád.

Signál