Vyhodnocení kritérií a rozdílů sítí

Systém realizuje výpočet a vizualizaci rastrových kritérií sítí vysílačů a dále výpočet a vizualizaci rozdílu v pokrytí dvou sítí.


Systém je navržen pro výpočet kritérií vysílacích sítí složených z řady vysílačů nebo SFN sítí a zobrazení změny signálových poměrů rozsáhlých vysílacích sítí, např. pro posouzení změny pro jednotlivé varianty návrhů sítí. Výsledný rastr zobrazený na mapě ukazuje v různých barvách dle barevné stupnice oblasti, kde došlo ke zvýšení úrovně signálu, snížení popř. vymizení signálu užitečného i rušícího.

Informační leták ke stažení

Základní vlastnosti

Přenos vstupních diagramů

V systému RadioLab 4 mohou být výsledky výpočtů z aplikací Sítě, Sítě SFN (diagramy signálu, rastry sítí apod.) přímo přeneseny do Vyhodnocení kritérií a rozdílů sítí a následně zpracovány.

Výpočet kritéria rastru

V zadané oblasti a se zadaným krokem je vytvořen rastr bodů a pro každý bod je ze všech dat (ze všech diagramů signálu polárních nebo rastrových) načtených pro jednu síť vypočtena jedna hodnota – kritérium.

Kritéria sítě

  • absolutní maximální úroveň signálu
  • relativní maximální úroveň signálu
  • rozdíl úrovně signálu
  • násobnost pokrytí

Výpočet rozdílu sítí

Vyhodnocuje pro každý bod rastru rozdíl intenzit užitečného nebo rušícího signálu.

Oblast výpočtu

Může být definována automaticky jako obálka obsahující vstupní data, jako obdélníková oblast zadaná pomocí mapy nebo pomocí polygonu s definovaným ofsetem

Vrstvení sítí

Uložený výsledný rastr (popř. více rastrů) lze použít opakovaně pro výpočty diagramů sítí složených z dílčích sítí.

Přenos výsledků

Vypočtený rastr sítí i rastr rozdílu je možné přenést do všech aplikací, které s těmito daty dokáží pracovat (např. Vyhodnocení pokrytí)

Uložení výsledků

Vypočtený rastr je možno uložit a dále s ním pracovat jako s objektem popisujícím signálové nebo jiné poměry celé vysílací sítě.

Zobrazení výsledků

Systém poskytuje výsledky v grafické podobě zobrazené v mapovém systému. Výsledky jsou jednak mapy jednotlivých kritérií pro zadané sítě, jednak mapa vypočteného rozdílu.